ත්‍රස්තවාදය යළි නඟා සිටුවිය යුතු යැයි  ප්‍රකාශයක් කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී විජයකලා මහේෂ්වරන් මහත්මියට එරෙහි නඩුවේ නීතීපති උපදෙස් සඳහා ය...