ඒ 2018 ඔක්තෝබර් 26 දින ය. රටේ කිසිවෙක් ප්‍රාර්ථනා නොකළ ආකාරයට ආණ්ඩුව පෙරළා දමා තිබිණි. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ධූරයෙන් පහ කරීමට ජනාධිපතිවරයා විසි...