ජනාධිපතිවරණයට දැනට ඉදිරිපත් වී සිටින හා ඉදිරිපත් වෙන අපේක්ෂකයන් දෙස බලන විට අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස ඒ අතරින් නියම සුදුස්සා බව උතුරු පළාත...