කිසිසේත්ම ජනාධිපතිවරණ ‌වේදිකාවේදී දී සජිත්ට හානියක් වන කිසිවක් ශ්‍රිලනිපය විසින් සිදු ‌නොකරන බවටත්, ‌පොහොට්ටුව ලකුණ යටතේ කිසිසේත්ම විපක්ෂ...