පූජ්‍ය දඹර අමිල හිමි ප්‍රමුඛ ජාතික සිවිල් සංවිධාන රැසක් ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහාය දකවා ඇත. ඒ පිලිබද උන් වහන්සේ මෙසේ සඳහ...