සුපුරුදු පරිදි මේ වසරේත් කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේ පිහිටවා ඇති පොත් ප්‍රදර්ශනයට එක්වීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක සහ ගරු අග...