ජනතාව තමන් කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසය රැකගෙන සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියටම රැගෙන යන බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක අමාත්‍ය සජිත...