සිරදඬුවමට ලක්ව සිටින කාන්තාවන් විශාල පිරිසකට දිරිය කතුන් වැඩසටහන යටතේ ස්වයංරැකියා පුහුණුව ලබා දීමට හැකි වී ඇති බව කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය සු...