ජනාධිපතිවරණයේදී තම පක්‍ෂය ගන්නා ස්ථාවරය ලබන 2 වනදා තීරණය කරන බව අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. ගාල්ල නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නි...