"එජාප අර්බුදය නිමවෙයි සති තුනක් පුරා දිගින් දිගටම ඇදී ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනපති අපේක්ෂක අර්බුදය නිමාකරමින් පසුගිය බ්‍රහස්පතින...