හබරන හිරිවඩුන්න ප්‍රදේශයේදී මිය ගිය වන අලි සංඛ්‍යාව හත දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එම සත්ත්වයින්ගේ මරණයට හේතුව පිලිබදව මේ වන විට පරික්ෂණ ක්‍ර...