පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව විමර්ශනය කරන පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ සාක්ෂි විමසීම සජීවී ලෙස විකාශය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් පිය...