පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට පත්කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරිම් කාරක සභාව භෙට (04) පස්වරු තුනට යළි රැස්වීමට නියමිතව ඇත. එහ...