කුරුණෑගල රෝහලේ වෛද්‍ය සහාබ්දීන් සාෆිට එරෙහිව දැනට ඉදිරිපත් වී ඇති පැමිණිලිවලින් සාතිශය බහුතරයක් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ දරු පිළිසිඳ ගැනීම් ස...