සොයා ගත් උණ්ඩ තොගය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ මොහොමඩ් අලි හසන් ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව නිදහස් කළ ...