පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව තමන් කිසිවක් දැන නොසිටි බව සදහන් කරමින් ජනාධිපති සිරිසේන නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මේ නිවේදනය...