දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වයස අවුරුදු 60 සහ ඉහළ වයස් කාණ්ඩයට අයත් ජනගහනය මධ්‍ය වාර්ෂික ජනගහනයෙන් 12.45% ක් බවත්, මෙය අනෙකුත් දකුණු ආසියාතික රටවල්...