දිවයින පුරා පාසල්වල සිසුන්ගේ පැමිණීම 21 දිනය වනවිට 90%ක් ඉක්මවා තිබූණු බව වාර්තා වෙයි. සිසුන්ගේ පැමිණීම මෙසේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත්ව තිබූ...