අද (13) දිනයේ බරපතල ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බවට පැතිර යන ප්‍රචාරයන්හි කිසිදු සත්‍යතාවක් නොමැති බව ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් අවධාරණය කරති. ආරක්ෂක...