අන්තවාදී අදහස් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදා හැරී වවුනියාව , සෙට්ටිකුළම ප්‍රදේශයේ පල්ලි වල දේශනා පැවැත් වූ මවුලවිවරයෙකු ඊයේ (11දා) මක්කම වන්දනාව...