රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් 2007 දී ගිවිසුමක් මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් සහ ගුවන් තොටුපොලවලට ඇමරිකානු හමුදාවන්ට ප්‍රවේශ වීමට අවසර ලබා දී ඇතැයි ...