එජාපයේ සියලුම ආසන සංවිධායකවරුන්ට රජයේ රැකියා අවස්ථා 50 බැගින් ලබාදීමට එම පක්ෂය තීරණය කර ඇතැයි වාර්තාවේ. පසුගිය බදාදා පැවැති රැස්වීමකදී ආස...