ශ්‍රී සම්බුද්ධ වෙසක් තෙමඟුල වත්මන් ආරක්ෂක තත්වය හමුවේ වෙනදා මෙන් සැමරීමට නොහැකි වූවත් තිලෝගුරු සම්බුදුපියානන්ගේ උපත, බුදු වීම හා පරිනිර්ව...