කිසිදු දරුවෙකු  අත් නොහැර සැමට අධ්‍යාපන අවස්ථා සලසාදීම වත්මන් ආණ්ඩුවේ අරමුණ වී තිබෙන බව පැවසූ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නිදහස්...