එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය හැර ගිය පක්‍ෂ කි‍්‍රයාකාරීන් යළි ඒකරාශි කිරීම සදහා හිටපු අමාත්‍ය උපාලි පියසෝම මහතාද එක්ව සිටිනවා.  ඒ සදහා අමාත්‍ය ...