පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධව විමර්ශනය කර පාර්ලිමේන්තුවට දැන්වීම සඳහා පත්කර ඇති පාර්ලිමේන්තු විශේෂ තේරීම් කාරක සභාවේ කටයුතු සජීවී විකා...