යොවුන් පුරය 2019, පසුගිය 27 වැනිදා ආරම්භ වූ අතර එහි දෙවැනි දිනය වූ ඊයේ (28) දිනය තුල ක්‍රීඩා වැඩසහන්, රුක්රෝපණ වැඩසහන්, නායකත්ව පුහුණු වැ...