2017 මුදල් වර්ෂයට අදාළව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව විමර්ශනයට ලක්කරන ලද ආයතනවලින් ඇගැයිමට ලක්කිරීම සඳහා ‍තෝරා ගෙන ඇති ආයතන අතර රජයේ විශේෂ වැ...