කුවේට් රාජ්‍යයේ ගෘහස්ථ රැකියා සඳහා පිටත්ව යන ශ්‍රමිකයින් සඳහා රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයක් හඳුන්වා දී ඇත. එම නවතම රක්ෂණ ක‍්‍රමය රළඹෙන 3 වන ...