මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විධායක ජනාධිපතිවරයා වෙත ලැබී ඇති බලතල වහා අහෝසි විය යුතු බව මානව හිමිකම් කේඳ්‍රය පවසනවා විධායක ජනාධිපත්ව...