චීන කොමියුනිස්ට් පක්‍ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය අතර ඇති සමීප සබඳතාවය, දෙරට අතර මිත්‍රත්වය වර්ධනය කිරීමටත්, ශක්තිමත් කිරීමටත් පාදක වූ බව ශ්...