ඉදිරි‌යේදී සිදු කිරීමට නියමිත එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතුවලදී ගාමිණී දිසානායක මහතාගේ ‌‌ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍රයා වන නවීන් දිසානායක ම...