"19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කර, රට පුරා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී, නීතිගරුක සහ සාමකාමී පරිසරයක් ...