අපනයනය ඉලක්ක කරගත් ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ඔස්සේ සීග්‍ර සංවර්ධන මාවතකට පිවිසීම සඳහා සාධනීය ප්‍රතිසංස්කරණ පදනම් කරගත් දැවැන්ත පිම්මක් ඉදිරියට පැ...