අද සිවිල් සමාජය මෙතැනට පැමිණීම ගැන මම විශේෂයෙන්ම ස්තූතිවන්ත වෙනවා. අපි සටන් ගණනාවක යෙදිලා තියෙනවා. අපි සියලූ දෙනාම එකට වැඩකරපු නිසා අද...