අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (28) දින උදෑසන කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට එක්විය. සෑම වසරකම පොත් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගිවීම වික්...