රටේ ජනතාව අපහසුතාවයට පත් කරමින් සතුටුවන දේශපාලඥයන් පරාජය කිරිම සදහා රටේ ජනතාව පෙළ ගැසිය යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනුෂ නානායක්කාර මහත...