ජනාවාස කමිටු නීත්‍යානුකූල ලෙස පිහිටුවා ගම හදා රට හදන විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරියේ දී නිර්මාණය කරන බව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ...