කොල්ලුපිටිය වාලුකාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද සැතපෙන බුද්ධ ප් ‍ රතිමා වහන්සේ ඇතුළු ප් ‍ රතිමා වහන්සේලා විවෘත කිරීම අග් ‍ රාමාත්...