ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය හා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය නිදහස් හා සාධාරණව පවත්වන බවත්, ඊට අදාළ රාමුව රට තුළ ස්ථාපිත කර තිබෙන බවත් අග්‍...