උසස්වීම් නොලැබූ පොලිස් නිලධාරීන් 31,000 කට උසස්වීම් ලබාදීමට රජය මේ යටතේ ක්‍රියාකරයි. ඊට ජාතික පොලිස් කොමිසම, මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකර...