අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන් කරන මුදල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 6% ක අගයක් දක්වා ඉහළට ගෙන ඒම තම ඉලක්කය බව පෙන්වා දුන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, අධ්‍...