එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ සන්ධානයේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද යන්න පිලිබඳ මේ දිනවල වඩාත් උණුසුම්ව සාකච්ජා වේ. ඒ පිලිබඳ විශේෂ ස...