හෝමාගම ආසනයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ හිටපු සහාපති නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ මහතා පත් කර තිබෙනවා. අද (...