මේ වනවිට රට තුල යම්තරමකින් මැතිවරණ උණුසුමක් ඇතිවී තිබෙනු නිරීක්ෂණය කල හැකිය. මෙම උණුසුම පසුගිය 2018 ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා කුමන්ත්‍රණය සිදුවූ...