ආණ්ඩුවට කොපමණ අභියෝග පැමිණිය ද රට සංවර්ධනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරන වේගය අඩාල නොකරන බවත් ඉදිරි මාස කිහිපයේ දී රටේ සංවර්ධනය තව තවත් වේගවත් ...