මරණ දඩුවම නැවත පැනවීමට උත්සාහ කිරීම, ඉතාමත් කෘර තීන්දුවක් බවත් මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අපරාධ වැලැක්වීමට හැකි යැයි තමා විශ්වාස නොකර...