මෙවර කතරගම ඇසළ මංගල්‍යයේ මාධ්‍ය ක්‍රියාන්විතය සඳහා ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය පූර්ණ අනුග්‍රහය දක්වා ඇත. ඒ අනුව ජූලි මස 03 වැනිදා සිට 1...