මාධ්‍ය ඉදිරියට පැමිණ කථා කිරීම පමණක්ම ජනාධිපතිවරණයට සුදුසුකමක් නොවන බව විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක‍ මහතා ...