ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයත්,  සූර්ය විදුලිබල සේවා සපයන්නන්ගේ සංගමයත් සමඟ  සාකච්ඡා කරලා, මේ කර්මාන්තය අපි කොහොමද තවදුරටත් සාර්ථකව ඉදිරියට පවත්ව...